Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,98/19,151/22), članka 35 i 36. Zakona o sportu (NN br.141/22), članka 9. Statuta Saveza SRD Međimurske županije, Skupština Sportskog ribolovnog društva „Ostriž“ Novakovec (u daljnjem tekstu Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 04.03. 2023.godine donijela je:

S T A T U T

SPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA „OSTRIŽ“ NOVAKOVEC

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestankom članstva, pravima i obavezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „OSTRIŽ“ NOVAKOVEC.

Skraćeni naziv je SRD „OSTRIŽ“ NOVAKOVEC.

Sjedište Društva je u Novakovcu, Murska 27

Društvo zastupaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 3.

Društvo je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 3 centimetara, a sadrži ime i sjedište udruge i znak ribe u sredini pečata.

II – CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja slatkovodnog ribarstva i sportskog ribolova.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području sporta – sportskog ribolova, zaštite okoliša i prirode, a u skladu sa Zakonom o športu, zakonom o slatkovodnom ribarstvu, te podzakonskim aktima proizašlim iz Zakona.

Članak 6.

Djelatnosti Društva:

     - unapređenje sportskog ribolova u skladu sa djelatnostima i ciljevima Saveza SRD Međimurske županije

   - zaštita vode, prirode i čovjekove okoline,

    - zaštita riba i drugih vodenih životinja i biljnih vrsta,

     - obrazovanje članstva, a osobito mladeži, s područja sportskog ribolova i sportske etike,

     - sportska priprema, sportska poduka i sportska rekreacija,

     - organizacija i provođenje sustava natjecanja u sportskom ribolovu,

     - sudjelovanje u sportskom natjecanju,

     - poduzimanje drugih aktivnosti, poslova i zadaća utvrđenih Zakonom i Statutom Saveza.

Članak 7.

Rad Društva se zasniva na načelima javnosti:

Pravodobno obavješćivanje o radu Društva se može obavljati putem:

     - redovnih i posebnih izvješća sa sjednica tijela društva,                                                    

     - dnevnog i drugog tiska, radija i televizije i drugih sredstava javnog priopćavanja,

     - oglasne ploče

     - internet stranice na adresi: www.srdostriz.hr

Sjednice Društva u pravilu su javne, osim u situaciji kada nadležno tijelo odluči drugačije.

Članak 8.

Društvo se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o svom području djelovanja.

Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

III - ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9.

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba. O primanju u članstvo pravne osobe odluku donosi skupština društva. Pravna osoba svoje članstvo ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Fizička osoba članom postaje kupovinom članska karte. Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Fizička osoba za obavljanje športskog ribolova na vodama na kojima ribolovno pravo ostvaruje Savez SRD Međimurske županije ribolovnu dozvolu kupuje uz obavezno poštivanje organizacijske strukture i odluka ovlaštenika ribolovnog prava, odnosno Saveza.

Fizička osoba može postati članom i kupnjom članske karte podupirajučeg člana. Takva osoba može učestvovati u radu Društva ali ne može donositi odluke.

Članak10.

Članom Društva postaje se upisom u popis članova, a koji vodi tajnik Društva.

Član tijela Društva ne može biti osoba koja, sukladno posebnim propisima o sportu, ima zapreku za članstvo u tijelima Društva.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu pravne osobe), OIB, datum rođenja (datum osnivanja), datum pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva i druge potrebne podatke.

Visinu članarine određuje Skupština Društva uz poštivanje odluke Saveza.

Popis članova uvijek je dostupan svim članovima i tijelima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Prava i obaveze članova su:

-        plaćanje članarine

-        bavljenje aktivnostima Društva

-        sudjelovanje u upravljanju i poslovima Društva.      

-        čuvanje i podizanje ugleda Društva,

-        čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza.

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

-        dragovoljnim istupanjem

-        neplaćanjem članarine

-        isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko da kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član može biti isključena iz Društva zbog neispunjavanja obaveza, nepoštivanja odredbi statuta i odluka tijela Društva ili ako prouzroči štetu.

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru Društva.

Upravni odbor je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

IV – TIJELA DRUŠTVA

Članak 13.

Tijela Društva su:

Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Likvidator.

SKUPŠTINA

Članak 14.

     Skupština je najviše tijelo Društva. Skupština može biti: redovna, izborna i izvanredna.

Redovna skupština se saziva najmanje jedan puta godišnje, izborna svake 4 godine, a izvanredna po potrebi.

     Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi društva.    

Članak 15.

Prava i dužnosti članova u skupštini su:

     - da redovito prisustvuje sjednicama,

     - da pokreće rasprave, pokreće i predlaže zastupnička pitanja,

     - da aktivno sudjeluju u izradi programa rada Društva i da savjesno provodi dogovorene zadatke i preuzete obaveze.

Članak 16.

     Skupština može donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje 1/2 od ukupnog broja poslovno sposobnih članova.      

     U slučaju da na zakazanoj sjednici nije nazočno 1/2 članova, nakon 30 minuta čekanja Skupština može početi sa radom i donositi odluke ako joj je nazočno više od 1/3 od poslovno sposobnih članova.          

Skupština u pravilu donosi odluke usuglašavanjem stavova, a ako ne, pristupa se glasovanju.

     Odluka je punovažna, ako je za nju glasovalo najmanje 1/2 od broja prisutnih članova Skupštine.

Odluka obvezuje sve članove Društva.  

Članak 17.

Skupština Društva:

     - donosi statut Društva te njegove izmjene i dopune,

     - utvrđuje politiku rada i aktivnosti Društva za tekuću kalendarsku godinu.

     - usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu  

       kalendarsku godinu.

     - usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi pravilnike potrebne za rad društva.

     - bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva i daje im razrješnicu,

     - iz svojih redova bira Upravni odbor i Nadzorni odbor,

   - odlučuje o udruživanju udruge u saveze, zajednice, mreže, koordinacije, međunarodne i druge  

       organizacije, te donosi odluku o statusnim promjenama.

     - bira zastupnike u Savez i druge zajednice, mreže, koordinacije, međunarodne i druge organizacije

     - odlučuje o izviješćima UO i NO i daje razrješnice tim tijelima.

   - odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge.

Članak 18.

   Radom Skupštine rukovodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, ili druga osoba koju odredi skupština.

S radom izborne Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana, izabrano javnim glasovanjem.

Skupština bira javnim glasovanjem zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, dok se na izbornoj skupštini bira još verifikacijska, kandidacijska i izborna komisija od po tri člana.

O prijedlozima Skupština glasuje u pravilu javno, osim ako se ne odluči drugačije.

Članak 19.

     Skupština se saziva prema programu rada i potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Odluku o sazivanju skupštine donosi Upravni odbor Društva, a saziva je predsjednik.

Odluka sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja skupštine.

Izuzetno predsjednik je dužan sazvati Skupštinu i u slučajevima:

     - kad to zatraži nadzorni odbor,

     - kad to zatraži najmanje 1/3 članova..

Ako predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnih stavaka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

   Upravni odbor Društva broji min. 7 članova.

   Članove imenuje Skupština na mandat od (4) četiri godine.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Skupštine su po funkciji predsjednik, dopredsjednik i tajnik Upravnog odbora Saveza.

Član UO može dati ostavku na izabranu funkciju. Postupak opoziva i zamjene obavlja se po istom postupku po kome je izvršen izbor.

   Sjednice UO Saveza pismeno saziva i vodi predsjednik, odnosno dopredsjednik ako je predsjednik spriječen. Sjednice UO održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u svakom polugodištu kalendarske godine.

   Dnevni red sjednice predlaže sazivač.

Članak 21.

     UO može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutno najmanje ½ članova. Pravovaljana je odluka za koju se izjasni nad polovična većina od prisutnih članova UO.

U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika sjednicu vodi jedan od prisutnih članova kojeg UO odredi.

O sjednicama UO vodi se zapisnik koji ovjeravaju predsjednik ili dopredsjednik odnosno član koji je vodi.

Zaključci sa održanih sjednica obvezujući su za sve članove.

Članak 22.

Upravni odbor Društva ima slijedeće zadatke:

     - odlučuje o sazivanju skupštine u skladu sa ovim statutom, te iz svog domena rada podnosi izvješća Skupštini

     - daje tumačenja odredbi Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

- predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

- donosi Godišnji plan obaveznih radnih akcija.

- razmatra i usvaja izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju u periodu između dvije skupštine,

- donosi rebalans financijskog plana za kalendarsku godinu,

     - imenuje i razrješava stručne komisije te njihove predsjednike i imenuje arbitražno vijeće.

     - donosi odluku za međunarodne aranžmane na državnim graničnim vodama i na graničnim vodama susjednih sportsko ribolovnih saveza,

     - dodjeljuje nagrade i priznanja, te predlaže Skupštini dodjelu najviših nagrada i priznanja,

- donosi odluku u drugostepenom disciplinskom postupku i žalbenom postupku kada je to predviđeno.

- imenuje i razrješava likvidatora udruge.                                

Komisije Upravnog odbora Saveza:

Osnovne zadaće pojedinih stručnih komisija su da predlažu, nadziru i provode sve poslove iz svog djelokruga rada.  

Broj članova pojedine komisije određuje se prema potrebi odlukom UO.

Mandat člana komisije traje (4 ) godine, koliko traje mandat UO u jednom sazivu. Odluku o zamjeni člana komisije donosi UO.

Za svoj rad pojedina komisija je odgovorna Predsjedniku Saveza, IO i UO.

Članak 23.

Stalne komisije Upravnog odbora su:

     - Komisija za poribljavanje

     - Komisija za natjecanje

     - Disciplinska komisija

   - Inventurna komisija

Komisije za posebne slučajeve su:

     - Komisija za dodjelu priznanja i odlikovanja

     - Arbitražno vijeće

     - ostale komisije prema potrebi

Osnovni zadaci komisija utvrđuju se posebnim pravilnicima.

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzor nad radom Društva odnosno financijskog poslovanja obavlja nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri ( 3 ) člana koje imenuje Skupština.

Mandat članova traje 4 godine i mogu biti birani više puta.

Članovi nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika.

Članak 25.

Nadzorni odbor saziva i vodi predsjednik nadzornog odbora.

Nadzorni odbor zadužen je za kontrolu rada svih tijela Društva, materijalno i financijsko poslovanje, poštivanje Statuta i Zakona, te pojedinih odluka.

O radu nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Nadzorni odbor dužan je izvršiti svaka tri mjeseca pregled materijalno-financijskog poslovanja, provođenje programa rada i odluka Skupštine i UO.

Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini.

Član nadzornog odbora ne može obavljati ni jednu drugu funkciju u tijelima Društva.      

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 26.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su: Predsjednik, Dopredsjednik i tajnik.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva:

-        odgovara za zakonitost rada Društva

-        vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine

-        odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

-        dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-        sklapa ugovore i poduzima druge radnje u ime i za račun Društva

-        obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva

PREDSJEDNIK

Članak 27.

Predsjednika Društva bira Skupština iz svojih redova.

Predsjednik Društva je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora,

Mandat predsjednika traje ( 4 ) četiri godine i može biti biran više puta.

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo i rukovodi njegovim radom.

Predsjednik je potpisnik financijske dokumentacije.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Društva.

DOPREDSJEDNIK

Članak 28.

Dopredsjednika Društva bira Skupština iz svojih redova.

Dopredsjednik Društva je dopredsjednik Skupštine i Upravnog odbora,

Mandat dopredsjednika traje ( 4 ) četiri godine i može biti biran više puta.

Dopredsjednik pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Dopredsjednik predstavlja i zastupa Društvo, te je potpisnik financijske dokumentacije.

Za svoj rad dopredsjednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Društva.

TAJNIK

Članak 29.

Tajnika Društva bira Skupština iz svojih redova.

Tajnik Društva je tajnik Skupštine i Upravnog odbora.

Tajnik predstavlja i zastupa Društvo, te je potpisnik financijske dokumentacije.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Društva.

Tajnik Društva vodi registar članova.

LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidatora udruge bira i razrješava Upravni odbor bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Društva.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju odredi Upravni odbor.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Društva iz registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugim propisima.

.

V - IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 31.    

Imovinu Društva čine:

     - financijska sredstva koja sportski ribolovci i članovi uplaćuju iz ribolovne dozvole i na ime članarine, a prema odluci Skupštine Saveza,

     - izvanredni doprinosi sportskih ribolovaca prema posebnoj odluci Skupštine Društva.

     - prihodi od drugih pravnih i fizičkih osoba, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, državnog proračuna, te fondova i /ili inozemnih izvora,

     - ostali prihodi za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti određenih statutom.

     - pokretne stvari i nekretnine

     - druga imovinska prava

Člana 32.

O pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva vodi se evidencija u skladu sa propisima zasnovanim na Zakonu.

VI – FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 33.

Financijsko poslovanje Društva zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Društva a eventualni višak sredstava raspoređuje se u narednu godinu.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII – ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može sprovesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII – NADZOR

Članak 35.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.

Ako član smatra da je Društvo povrijedio statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti uklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

IX – RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 36.

Spor / sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova o kojima isti mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Društva cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanje od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora / sukoba interesa, Upravni odbor imenuje arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor / sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor / sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X – PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 37.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka Društva preostala imovina će pripasti udruzi koja ima iste ili slične ciljeve, a na temelju odluke skupštine Društva.

Društvo nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

Ukoliko se u slučaju prestanka Društva ne može provesti postupak s imovinom koji je odredila Skupština, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave prema sjedištu Društva.

XI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Društva kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor Društva.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Sportskog ribolovnog društva Ostriž Novakovec od 21. svibnja 2022 godine.

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                     Predsjednik SRD OSTRIŽ Novakovec

STATUT 2023  Pdf

Pin It